Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 29th, 2013

Cho những bạn mới làm quen với TeX:  Các bạn copy đoạn sau đây đặt vào phần đầu của khóa luận (hoặc download phía dưới, khuyến cáo các bạn nên download để nhận được phiên bản mới nhất):

\documentclass[12pt,a4paper]{report}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb,latexsym,amscd,amsfonts,enumerate}

\usepackage[top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm, right=2.0cm]{geometry} % căn lề theo quy chuẩn KLTN

\usepackage{color, fancyhdr, graphicx, wrapfig}

\usepackage[unicode]{hyperref}

\newtheorem{dn}{Định nghĩa}[section]

\newtheorem{tc}[dn]{Tính chất}

\newtheorem{dl}[dn]{Định lí}

\newtheorem{md}[dn]{Mệnh đề}

\newtheorem{bd}[dn]{Bổ đề}

\newtheorem{hq}[dn]{Hệ quả}

\newtheorem{nx}[dn]{Nhận xét}

\newtheorem{vd}{Ví dụ}

\pagenumbering{roman}\pagestyle{plain}

\pagestyle{fancy}

\lhead{\it Khóa luận tốt nghiệp}

\rhead{\it Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến}

\lfoot{\it Vũ Thị A}

\rfoot{\it K59CLC Toán ĐHSPHN}

\renewcommand{\headrulewidth}{1,2pt}

\renewcommand{\footrulewidth}{1,2pt} % Cái này là tiêu đề chạy

\begin{document}

\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont % Lệnh thay đổi cỡ chữ thành cỡ 13, cỡ dòng 18 (theo quy chuẩn của Khóa Luận TN).

\setlength{\baselineskip}{18truept}

\begin{titlepage} % Đây là trang bìa

\begin{center}

{\large\bf TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI}\\

{\large\bf KHOA TOÁN-TIN} \\

{———————o0o——————–}

\vskip 4cm

{\bf KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP}\\[1cm]

{\Large\bf \textbf{ĐIỀN TÊN KHÓA LUẬN CỦA BẠN VÀO ĐÂY NHÉ!}}\\

\vskip 1cm

{\bf {\it Chuyên ngành:} Phương trình vi – tích phân}

\vskip 5cm

\begin{tabular}{r l}

Giảng viên hướng dẫn:&{\bf GS. TSKH. ABC}\\[0.5cm]

Sinh viên:&{\bf CHÍ PHÈO}\\[0.5cm]

Lớp:&{\bf K59XYZ}

\end{tabular}

\vfill

{\bf HÀ NỘI, 5/2013}

\end{center}

\end{titlepage}

\chapter*{Lời nói đầu}

\addcontentsline{toc}{chapter}{{\bf Lời nói đầu}\rm} %Đưa lời nói đầu vào mục lục

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, việc học hỏi và nắm bắt \LaTeX là điều bắt buộc với sinh viên. Khóa luận này chúng tôi thực hiện dựa trên thực trạng đó, bla bla 🙂

\chapter*{Một số kí hiệu viết tắt}

\addcontentsline{toc}{chapter}{{\bf Một số kí hiệu viết tắt}\rm}

\begin{tabular}{l l }

$\|.\|$ & Chuẩn trong không gian Euclid.\\

$||.||_{p}$ & Chuẩn trong không gian $L_{p}$.\\

OTT & Ốm tương tư.\\

BTBD & Bạn thật bá đạo!\\

etc…

\end{tabular}

\tableofcontents % Lệnh mục lục

\chapter{Một số kiến thức chuẩn bị} % Chương 1

\pagenumbering{arabic}            % Danh lai trang

\section{Không gian Sobolev}

\subsection{Định nghĩa và tính chất}

\begin{dn} \label{dn1}

Lớp $ \mathcal{C}^k $ là lớp các hàm khả vi liên tục cấp $ k $.

\end{dn}

\begin{dl} \label{dl2}

Lớp $ \mathcal{C}^k $ chứa lớp $ \mathcal{C}^0 $.

\end{dl}

Ta xét phương trình nổi tiếng sau

\begin{equation} \label{e1}

1 + 1 = 2

\end{equation}

Đừng coi thường, phương trình \eqref{e1} là một cuộc cách mạng của loài người sau hàng trăm nghìn năm chìm trong u tối! Từ Định lí \ref{dl2} ta suy ra Trái Đất luôn quay quanh Mặt Trời 🙂 Còn từ Định nghĩa \ref{dn1} suy ra Mặt Trăng luôn quay quanh Trái Đất! =)) \\

Các bạn gõ tiếp vào đây nhé!

\newpage % Mấy lệnh \newpage và abc, xyz này khi gõ thì các bạn bỏ đi nhé!

abc

\newpage

xyz

\chapter{Kết quả chính} % Chương 2

Gõ nội dung chương 2 ở đây.

\newpage

abc

\chapter*{Kết luận} % Chương 3

\addcontentsline{toc}{chapter}{{\bf Kết luận}\rm}

Gõ nội dung chương kết luận ở đây.

\begin{thebibliography}{99} % Tài liệu tham khảo

\addcontentsline{toc}{chapter}{{\bf Tài liệu tham khảo}\rm}

\bibitem{Eva} L.C. Evans, {\it Partial differential equations}, Graduate Studies in Mathematics Vol. 19, Amer. Math. Soc., Providence, Rhode Island, 1998.

\bibitem{BaI}V. Barbu and M. Iannelli, {\it Controllability of the heat equation with memory}, Differential Integral Equations, 13(2003), pp. 1393-1412.

% Chú thích: mỗi tài liệu là một bibitem.

\end{thebibliography}

\end{document}

Download bản tex của đọan trên (vừa update phiên bản thứ 5):  http://www.mediafire.com/download/rrf1ys64wtp9tb7/KLmau_v5.tex

Update: Bản này có thể còn chưa tốt. Bản tốt hơn sẽ được update dần dần.

[update ngày 01/02/2013] Đánh số ĐN, ĐL…  (version 2).

[update ngày 10/03/2013] Bổ sung tiêu đề chạy  (version 3).

[update ngày 11/04/2013] Sửa thành font mặc định 13 cho khóa luận. Bổ sung một số phần. Đưa các tiểu mục Lời nói đầu, Kết Luận, Tài liệu tham khảo… vào mục lục… và một số cải tiến khác  (version 4).

[update ngày 16/04/2013] Chỉnh lại một số thiết lập cho đúng với mẫu khóa luận theo quy chuẩn. Bổ sung cách gọi lại một phương trình, định lí… trong văn bản (version 5).

16h15 16/04/2013: Phiên bản mình up sáng nay có lỗi một chút (làm mất tiêu đề chạy). Các bạn bỏ đi lệnh \pagestyle{plain}  phía sau  \pagenumbering{arabic}  chỗ Chapter 1  ấy, hoặc   down lại bản phía trên nhé.

Các bạn vui lòng góp ý bằng cách comment vào bên dưới để chúng tôi sửa chửa bản mẫu này hoàn thiện hơn.

Read Full Post »