Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘làm slide bằng latex’

Như đã hứa hẹn, bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn cách làm một slide trình chiếu khóa luận tốt nghiệp (hay một báo cáo khoa học, một bài giảng…) bằng LaTeX. Các bạn có thể copy page các đoạn dưới đây vào file tex của bạn, đặt tên, ví dụ slidemau.tex (chú ý, tên file viết-liền-không-dấu) hoặc download file bên dưới về và từ từ tận hưởng! 🙂

Cấu trúc của slides.

\documentclass[compress, red, hyperref={unicode, bookmarks=true, pdfpagemode=FullScreen}]{beamer}

\mode<presentation>

\usetheme{Madrid}

\useoutertheme[subsection=false]{smoothbars}

\beamertemplateshadingbackground{yellow!30}{white}

\setbeamercolor{block title}{parent=structure,bg=blue!50!black}

\usepackage{amsthm, amstext,amsmath, latexsym,amsbsy, amssymb, pb-diagram}

\usepackage[utf8]{vietnam}

\newtheorem{dn}{Định nghĩa}

\setbeamertemplate{theorem begin}

{\begin{\inserttheoremblockenv}

{\inserttheoremheadfont

\inserttheoremname

\ifx\inserttheoremaddition\@empty\else\ \inserttheoremaddition\fi

\inserttheorempunctuation}}

Tiêu đề slides.

\title[BĐT Cauchy]{BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY}

\author[D.Đ. Lâm]{Dương Đức Lâm}

\institute[Khoa Toán – Tin, ĐHSP HN]{K59CLC – Khoa Toán Tin\\ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội}

\date{21/04/2013}

Phần thân slides.

\begin{document}

\frame{\titlepage}

\section{Bất đẳng thức Cauchy là gì?}

\subsection{Phát biểu bài toán}

\begin{frame}[allowframebreaks=2]

\frametitle{Phát biểu bài toán}

\transboxout

\begin{dn}[1.1]

Cho $ a,b>0 $. Khi đó ta gọi bất đẳng thức

\begin{equation}

\frac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}

\end{equation}

là bất đẳng thức Cauchy.

\end{dn}

\pause

\end{frame}

\end{document}

Vậy là bạn đã có 1 slide hoàn chỉnh.  Từ đó bằng cách làm các slide khác tương tự, các bạn sẽ tạo được những slides đẹp lung linh như ý muốn!

Do không có thời gian nên thay vì hướng dẫn chi tiết, mình gửi vào đây một bản slides luận văn đầy đủ, các bạn tải về và học hỏi cách dùng ngay trên đó nhé (slides do thầy Sĩ Đức Quang gửi, xin cảm ơn thầy).

Đoạn Slides ở trên:  http://www.mediafire.com/download/72b6ynhj79q7m16/Slidek59clc.tex

Slides luận văn:       http://www.mediafire.com/?h338co7ct86bt36

Read Full Post »